Handelsbetingelser

§1 Formål

Denne kontrakt regulerer WebMedia’s levering af ydelser til kunden som specificeret i den enkelte købsaftale.

WebMedia hører under Tradingbestdeals Ltd.

Dansk CVR og Momsnummer.: 44428849

UK Company Number: 14230802

§2 Levering

WebMedia leverer ydelserne efter at der er afgivet mundtligt eller skriftligt samtykke.

§3 Pris og betaling

Prisen fremgår af tilbud/ordrebekræftelse. Betaling skal ske som anført på faktura og senest 7 dage efter fakturadato. 

Overskrides fristen for betaling pålægges et rykkergebyr på 100 kr./pr 10. Dag. På dag nr 20 påregnes yderligere kompensationsgebyr og renter.

Ved større programmeringsopgaver som omhandler WebShop eller Apps, vil der blive faktureret 50 % før arbejdet påbegyndes 

og den resterende del når arbejdet er færdigt.

§3.1 Pris Hosting

Pris for hosting er 250 kr. ex moms pr. måned, dette faktureres forud for et år.

§3.2 Pris SSL certifikat

Pris for et SSL til et DK domæne er 100 kr. ex moms. Pr. År

§3.3 Fornyelse af DK Domæne

Pris fornyelse af et DK domæne er 100 kr. ex moms. Pr. År.

§3.4 Pris SEO

Alle vores SEO pakker er binding i minimum 6 måneders varighed.

Der faktureres pr. Månedsbasis, medmindre andet aftales.

§4 Specifikationer

Kravene til specifikationer fremgår af tilbud/ordrebekræftelse. Senere ændringer aftales skriftligt og påregnes ekstra betaling.

§5 Immaterielle rettigheder

WebMedia beholder alle immaterielle rettigheder til design, kode mv., medmindre andet er aftalt. 

Det skal forstås således at:

Det står kunden frit for at flytte hjemmesiden til en anden hostingudbyder.

Kunden ejer hjemmesiden, dog kan der være grafisk materiale og tekst-indhold som WebMedia har produceret som vi er ejer af. 

§6 Medvirken

Kunden skal bidrage til levering som aftalt og svare på anmodninger inden rimelig frist. 

Overskrides fristen uden rimelig grund, forlænges leveringsfristen svarende.

Det er kundens ansvar at levere billeder og tekst-indhold indenfor rimelig frist, således at hjemmesiden kan gå online.

Alternativt kan vi producere tekstindhold og billed-indhold mm.

§7 Annullation

Det er ikke muligt at annulere aftalen, når først den er indgået.

§8 Garanti

WebMedia garanterer, at ydelsen lever op til specifikationerne. 

§9 Ansvarsfraskrivelse

WebMedia påtager sig intet ansvar for driftsforstyrrelser, driftstab eller andet tab i form af hacking, 

medmindre skyld hos WebMedia er bevist med forsæt eller grov uagtsomhed.

Derudover hvis det viser sig at kunden ikke har haft det nødvendige ejerskab af billeder eller tekst som denne har leveret til os, 

kan WebMedia ikke gøres ansvarlig herfor.

§10 Lovvalg og værneting

Aftaler der ved WebMedia i Danmark er indgået med danske kunder, afgøres i Danmark.

Enhver tvist afgøres efter dansk ret med Sønderborg ret som værneting.

Aftaler der ved WebMedia i England er indgået med andre kunder, afgøres i England.

Enhver tvist afgøres efter engelsk ret med London ret som værneting.